• BLOG
  • marketingblog

プッシュ通知 配信管理 概要④

プッシュ通知 配信管理 概要④

プッシュ通知配信後の管理画面内で配信の管理ができます。

配信予約の管理、配信状態、配信数、開封数、開封率、配信内容

開封率の管理から開封率の高い時間帯の配信が戦略できます。

 

関連記事一覧